Autriõigus

Copyright 2019 DHL International GmbH. All Rights Reserved.– kõik õigused kaitstud Materjalide autoriõigus kuulub emafirmale Deutsche Post AG.

Kasutustingimuste ja privaatsusavalduse muutmine

DHL Freight Estonial on õigus ühepoolselt ja ette teatamata teha muudatusi kasutustingimustesse ja privaatsusavaldusse selle lehekülje uuendamise teel. Muudatused on veebilehe kasutajatele ja lugejatele siduvad, mistõttu soovitame veebilehe külastajatel ja kasutajatel perioodiliselt seda lehekülge vaadata, et tutvuda parajasti kehtivate kasutustingimuste ja privaatsusavaldusega.

See avaldus on viimati ajakohastatud 14, mai 2018.

Veebisaidi kasutamine

Siin kirjeldatud kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted kehtivad selle veebilehe ja siit pärineva sisu igasuguse kasutamise kohta. DHL Freight Estonia veebilehekülge kasutades nõustute siin kirjeldatud tingimustega. Kui te ei saa siin kirjeldatud tingimustega nõustuda, palume teil lahkuda sellelt veebilehelt viivitamatult ja edasi sirvimata.

Kogu selle veebilehe sisu, sealhulgas DHL ärinime, logo, kõikide seotud tootenimetuste ja -kujundusmärkide, reklaamlausete ja tekstide, piltide, videote või muu meedia kohta kehtib autoriõigus ja kaubamärgi kaitse. Teised, DHL-ga mitte seonduvad kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende omanikele.

DHL Freight Estonia veebilehel oleva materjali igasugune ärilistel eesmärkidel levitamine, kopeerimine ja/või paljundamine on ilma DHL Freighti selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Siin leheküljel olevat materjali võib kasutada ainult informatiivsel ja mitteärilisel eesmärgil, kuid materjali ei tohi mingil viisil muuta. DHL kaubamärki ei tohi kopeerida ilma vastava selgesõnalise kirjaliku loata. Materjalist mitteärilisel eesmärgil tehtud koopias peab alati säilima kõik autoriõigust või muud omandiõigust käsitlev teave, nagu näiteks: Copyright 2019 DHL International GmbH. All Rights Reserved..

Veebisaidil toodud andmete täpsus

Veebileht võib sisaldada tähelepanematusest tulenevaid ebatäpsusi või trükivigu. DHL Freight Estonia parandab neid omal äranägemisel. DHL Freight Estonia näitab üles mõistlikku hoolt veebilehe sisu täpsuse ja ajakohasuse tagamiseks. Sellel veebilehel toodud teavet uuendatakse regulaarselt, kuid see ei välista aeg ajalt andmetes esineda võivaid ebatäpsusi. Internet koosneb paljudest sõltumatutest lehekülgedest üle maailma ning osa sellel lehel leiduvast teabest võib pärineda väljastpoolt DHLi. DHL ei vastuta sellise teabe ja sellest tulenevate kohustuste eest.

Tooted ja teenused

Kui ei ole kirjalikult teisiti kokku lepitud, kehtivad veebilehel mainitud transporditoodete ja transporditeenuste kohta DHLi tingimused, Veotingimused. Viimased võivad sõltuda saadetise päritoluriigist, seetõttu tuleb teil kohalike tingimustega tutvumiseks võtta ühendust lähima DHLi teeninduskeskusega. On võimalik, et kõiki DHLi tooteid ja teenuseid kõikides riikides ei pakuta.

Veebilehe interaktiivsete funktsioonide kasutamine

Teie mugavuse huvides pakub DHL Freight Estonia sellel leheküljel mitmeid interaktiivseid funktsioone, näiteks saadetiste jälgimisteenust, online vestlust, hinnapäringu saatmist, jne. Neid funktsioone on lubatud kasutada ainult ettenähtud eesmärgil, mitte mingiks muuks otstarbeks.

Hüperlingid välistele veebilehtedele

DHL Freight Estonia ei võta vastutust väliste veebilehtede sisu ega funktsioonide eest, mida DHL ei oma ega juhi.

Arvutiviirused, pahavara ja muud ohud

DHL Freight Estonia kasutab mõistlikke meetmeid, et kaitsta oma veebilehte arvutiviiruste, pahavara, troojanite ja muude ohtude eest. DHL Freight Estonia ei garanteeri siiski, et suudab arvutiviiruste, pahavara ja muude ohtude sissetungi eest veebilehte täielikult kaitsta ning loobub igasugusest vastutusest või kohustusest seoses sellelt veebilehelt saadud kahjulike programmide tõttu tekkinud kahjude eest.

Garantiist loobumine

Sellel veebilehel leiduv teave ja pakutavad teenused kehtivad vastavalt hetkeolukorrale. Seadusega lubatud suurimas ulatuses loobub DHL kõigist, kas siis otsestest, kaudsetest, seadusel põhinevatest või muudest garantiidest, mis hõlmavad müügikõlbliku kauba kaudset garantiid ning kolmandate osapoolte õigustest kinnipidamise ja kasutuskõlblikkuse garantiisid, kuid ei piirdu ainult eelmainituga. DHL, selle tütarettevõtted ega litsentsimüüjad ei anna mingit garantiid DHLi veebilehel ja võrgus leiduvate või nende kaudu osutatavate teenuste ja teabe täpsuse, täielikkuse, turvalisuse ega õigeaegsuse kohta. DHLi koduleheküljelt või võrgust saadud informatsioon ei tekita garantiiõigust, kui DHL pole käesolevates tingimustes seda otseselt sätestanud.

Mõnes haldusalas ei tunnustata kaudse garantii kitsendusi, nii et selles osas kirjeldatud piirangud ja väljaarvamised ei pruugi teie puhul kehtida. Kliendina ei mõjuta need sätted teie seadusega ettenähtud õigusi, millest ei saa loobuda, ega tõenäoliselt ka mitte muid õigusi. Te nõustute, et tingimustes sätestatud vastutuse ja garantii piirangud ning väljaarvamised on mõistlikud ja rahuldavad.

Vastutuspiirangud

Seaduses sätestatud ulatuses ei ole DHL, selle tütarettevõtted, litsentsimüüjad ega DHLi koduleheküljel mainitud kolmandad osapooled vastutavad mitte mingisuguse juhusliku, kõrvalise, kaudse või rahaliselt hüvitatava kahju, trahvikulude, saamata jäänud kasumi, andmete kadumisest või katkenud äritegevusest tuleneva kahju eest, mis on tingitud oskamatusest kasutada DHLi teenuseid ja võrku ning DHLi veebilehte ja seal leiduvat informatsiooni. Eelnev kehtib sellest olenemata, kas kahjunõude aluseks on garantii- või lepingutingimused, lepinguväline kahju, väärtegu või mõni muu õiguslik põhjus või kas DHLi on teavitatud eelmainitud kahjude tekkimise võimalusest. Seaduses sätestatud ulatuses on käesolevates tingimustes kirjeldatud hüvitusmeetmed ainuõiguslikud ja kehtivad ainult tingimustes sätestatud isikutele.

Teabe avalikustamine

Veebilehe külastajate poolt DHL Freight Estoniale antav teave loetakse konfidentsiaalseks ning DHL Freight Estonia ei avalikusta seda ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teenuste osutamiseks või kohustuslik seadusest ette nähtud juhtudel.